Ik waardeer uw privacy, net zoals mijn eigen, en ga integer met uw gegevens om.  Als u mij een opdracht geeft om u, uw collega’s of uw werk te fotograferen stelt u in mij het vertrouwen dat ik dit zo goed mogelijk uitvoer. Dit waardeer ik zeer en zal u niet teleurstellen. Ik houd mij het recht voor de gemaakte foto’s in mijn portfolio op te nemen, om andere opdrachtgevers in mijn werk te interesseren. Daar zie ik natuurlijk vanaf af als het onderwerp van de foto’s gevoelig ligt of u dit liever niet heeft. Ik ga discreet om met uw gegevens en gebruik die voor correspondentie, archivering en facturatie. Dit is mijn privacyverklaring:

Privacyverklaring Fotograaf, Bedrijfsfotografie

Rogier Chang Fotografie en Bedrijfsfotografie.nl, gevestigd in Bink36, Binckhorstlaan 36 in  Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei  2018.

Contactgegevens:
www.bedrijfsfotografie.nl

Rogier Chang Fotografie, Binckhorstlaan 36, 2516BE, Den Haag.  070-2210542

Rogier Chang is de Functionaris Gegevensbescherming van Bedrijfsfotografie.nl  Hij is te bereiken via studio@bedrijfsfotografie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bedrijfsfotografie.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie of telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via studio@bedrijfsfotografie.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bedrijfsfotografie.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, als die er in de toekomst ooit komt.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Rogier Chang, Bedrijfsfotografie.nl neemt niet/geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bedrijfsfotografie.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bedrijfsfotografie.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  1. Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie bij E-boekhouden. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
  2. Voor E-mail en agenda maak ik gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
  3. De backup van foto’s in de cloud vindt plaats op Dropbox. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
  4. Het versturen van foto’s gaat soms via wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bedrijfsfotografie.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rogier Chang Fotografie, Bedrijfsfotografie.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar studio@bedrijfsfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bedrijfsfotografie.nl wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bedrijfsfotografie.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via studio@bedrijfsfotografie.nl

Wilt u meer weten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en wat er wel en niet mag aan data mag worden verwerkt ?

Bezoek dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens